ระเบียบกระทรวงมหาดทไย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คอมเมนท์