ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเม.ย.-ก.ย.2560)

การติดตามและประเมินผลแผน

ตามที่คณะกรรมการติดตามและหระเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเม.ย.-ก.ย.2560) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2560 และรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 ต.ค.2560 จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ทราบโดยทั่วกัน

 

{pdf=files/201710311541-1.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์