ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

การติดตามและประเมินผลแผน

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2558 และรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 18 ธ.ค.2558 โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

คอมเมนท์