ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การติดตามและประเมินผลแผน

ตามที่คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอองเต่า ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อนายกฯ และรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ จึงประกาศตามรายละเอียดแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ