รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

การติดตามและประเมินผลแผน

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 รอบเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ