รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

การติดตามและประเมินผลแผน

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอประกาศผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6๖ เดือน(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์