ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การติดตามและประเมินผลแผน

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2560 และรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 เม.ย.2560 แล้วนั้น จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลดังรายละเอียดต่อไปนี้

{pdf=files/201705161626.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์