พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คอมเมนท์