การประเมินควาาเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องบริหารงานภายใต้กรอบะรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะเป็นเครื่องหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ จึงดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์