รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คอมเมนท์