โครงการวันลอยกระทงทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ประจำปี 2560

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข จัดโครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงประเพณีการลอยกระทง และได้ร่วมทำกระทงโดยมีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเด็ก ๆยังได้เรียนรู้ถึงวัสดุ อุปกรณ์ในการทำกระทง และได้ลงมือปฏิบัติในการทำกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้นำอุปกรณ์การทำกระทงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ 

 

  

  

คอมเมนท์