โครงการ การอบรมและดูงาน ตามโครงการบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชนตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กิจกรรมต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่   มีนาคม ๒๕๖๑ นายสังเวียน ลักษณะพล นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่าได้เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมและดูงาน ตามโครงการบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชนตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ที่ทำการ อบต.หนองเต่าโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายณัฐพงษ์  พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วย วิทยากรจาก เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีนางปฑิตตา  มีชิตสม และ อาจารย์เชาว์วัช  หนูทอง จากศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี    มีกลุ่มสตรีและผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน โดยการอบรมได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากทีมวิทยากร พร้อมทราบแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาสตรีในชุมชน ได้เป็นอย่างดี

 

และในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสังเวียน  ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่านำคณะผู้เข้าร่วมอบรม เดินทางเข้าศึกษาดูงานณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และสวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนศรียา ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน ๕๐ คน โดยกิจกรรมวันดังกล่าวผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร และมีความรู้ด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้นและเข้าใจวิธีการลดต้นทุนการผลิต ในการบริหารจัดการกลุ่ม

คอมเมนท์