วันท้องถิ่นไทย ปี 2561

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 18 มีนาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  นำโดย นายสังเวียน   ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  นำคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม พิธี วันท้องถิ่นไทย  เนื่องในการรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ  ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการกระจายอำนาจ การปกครองให้แก่ประชาชน  และเป็นการถือกำเนิด ของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรก ในประเทศไทย  เพื่อให้สาธารณชน  ได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น  อันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ปฎิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี 

คอมเมนท์