โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขึ้นในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี  อ.ท่าวุ้ง  .ลพบุรี

 

     

     

 

คอมเมนท์