โครงการ ” หยุดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร”

กิจกรรมต่างๆ สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า

วันที่ 1 สิงหาคม  2561  สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า  จัดกิจกรรมอบรม โครงการ ” หยุดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” ณ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี   เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้  ทักษะในการจัดการ กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทางเพศ อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เห็นคุณค่าในตนเอง  และสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง  หวังผลในการสร้างเครือข่ายระดับโรงเรียน  เพื่อให้ความรู้กับเยาวชน ในโรงเรียนและ ชุมชน สืบต่อไป

คอมเมนท์