ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

กิจกรรมต่างๆ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการแปรญัตติ 

คอมเมนท์