โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสีขาว ส่งเสริมพุทธศาสนา “โตไปหนูไม่โกง”

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศพด.อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสีขาว ส่งเสริมพุทธศาสนา โตไปหนูไม่โกง วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ประพฤติดี ประพฤติชอบ ปฏิบัติตามหลักธรรม  เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่ประกออาชีพที่สุจริต ไม่คดโกง ตลอดจนสามารถช่วยเหลือสังคมได้  เป้าหมายนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน จำนวน ๑๐ คน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์กำหนดนักเรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับความรู้ได้

คอมเมนท์