โครงการการจัดเก็บแยกขยะโดยคัดแยกขยะ

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศพด.อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีขยะทุกวัน ขยะจากถุงนม  ถุงขนม  กล่องนม  ถุงพลาสติก  ขวดน้ำ  ของครู  ของแม่บ้าน การจัดเก็บขยะ ก็จะทิ้งใส่ลงถังขยะเดียวกันทั้งหมด ไม่แยกประเภทขยะ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขยะที่ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยกระบวนการ การเรียนรู้ และมีส่วนร่วมและสามารถแก้ปัญหาขยะในศูนย์ฯ เพื่อการสร้างสุขนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นในศูนย์ฯจึงได้จัดทำโครงการการจัดเก็บแยกขยะโดยคัดแยกขยะเป็น ๓ ประเภท เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการคัดแยกขยะและการทังขยะที่ถูกติอง ให้มีคณะทำงานในการบริหารจัดการขยะในศูนย์ฯอย่างมีประสิทธิภาพ มีที่จัดเก็บคัดแยกขยะ เพื่อให้มีการบริหารจัดการคัดแยกขยะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เด็กสามารถแยกขยะได้ถูก ตะกร้าสีไหนใส่ขยะประเภทไหน .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะอาดถูกสุขลักษณะสร้างนิสัยที่ดีแก่เด็ก ครู และแม่บ้าน  ลดการเกิดโรคต่างๆ ทำให้สุขภาพดี .เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน     แม่บ้านในการดูแลรักษาสิ่งแวดลิอมในศูนย์ฯ

คอมเมนท์