โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชนบทจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมจัดทำโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชนบทจังหวัดลพบุรี วันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น   คณะกรรมการหมู่บ้าน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัคร ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ  ณ  ห้องประชุม  ช่วง  มาลี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

คอมเมนท์