โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่ากำหนดจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ในวันพูธที่ 25 พ.ย.2558 ณ วัดบ้านลาด ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีกำหนดดังต่อไปนี้

เวลา   ๑๒.๐๐  น.              – ผู้เข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์กระทง และผู้เข้าร่วมงาน

                                      ลงทะเบียน   ณ วัดบ้านลาด  หมู่ที่ ๕ ต.หนองเต่า

 

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.   –  ผู้เข้าร่วมงานประจำกลุ่มเพื่อเรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุ

                                       ธรรมชาติ โดยวิทยากรท้องถิ่น จำวน ๘ กลุ่ม พร้อมกับ

                                       ประดิษฐ์กระทงสำหรับส่งเข้าประกวด

 

เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.   – คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง ให้คะแนน

  และ ประกาศผล

 

เวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.   – พิธีเปิด –ปิด งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี

                                       พ.ศ.๒๕๕๘ โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

– พิธีมอบรางวัลการประกวดกระทง

 

เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐น.     – ประธานในพิธี และผู้ร่วมงาน ร่วมกันลอยกระทง ณ บริเวณ

  บ่อน้ำวัดบ้านลาด

 หมายเหตุ      – ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายชุดสุภาพ สีสันสดใส

 

 

คอมเมนท์