กิจกรรมวันปิยมหาราช ปี 2561

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญ คือวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือชนชาวสยามถวายพระนามแก่พระองค์ว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ผู้ทรงสร้างคุณสำเร็จประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชาติไทยมากมาย ทั้งด้านการวางราก ฐานการปกครองของไทย ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ทรัพยากรบุคคลของชาติการที่พระองค์ทรงเลิกทาส ประทานอิสรภาพแก่ชนชาวไทย เพื่อให้บ้านเมืองมีความทันสมัย มีความเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตกที่รุกล้ำ กร้ำกราย ล่าอาณานิคม ซึ่งรวมถึงถิ่นสุวรรณภูมิแห่งนี้จากพระราชกรณียกิจนานับการ ที่ส่งผลต่อชาวสยามให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความผาสุกร่มเย็นสืบมา

ในฐานะพสกนิกรชาวไทย  เป็นคนไทยที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระมหากษัตริย์ราชจักรีวงศ์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระปิยมหาราช และราชจักรีวงศ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง  ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับอำเภอบ้านหมี่ ได้จัดกิจกรรมโครงการพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

คอมเมนท์