กิจกรรมลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

เมื่อวันที่ 21- 22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีการลอยกระทง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุขได้ส่งเด็กเข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุคาจัดขึ้น เด็กหญิงกุลปริยา บัวทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ หนูน้อยนพมาศ พร้อมสายสพาย

คอมเมนท์