กิจกรรมกำฟ้า 2562

กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 6-7  กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยพวน  เรียกว่า วัน กำฟ้า ชาวไทยพวน หมู่ที่ 8 บ้านสระกระเบื้อง  ตำบลหนองเต่า จะมาร่วมกิจกรรมช่วยกันทำข้าวปุ้น (ขนมจีน) น้ำพริก น้ำยา และข้าวจี่ ข้าวหลาม สำหรับทำบุญ ในวันรุ่งขึ้น  ร่วมกันทำบุญ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีพราหมณ์ สวดบูชาเทพยดา  เปิดบายศรี  และอ่านประกาศอันเชิญเทวดาให้มารับ เครื่องเซ่นสังเวย  ช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เช่น ไม้หื่ม  งูกินหาง รีรีข้าวสาร ก่อนเจดีย์ข้าวสาร เซิ้งนางด้ง  เซิ้งนางกวัก เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี ร่วมใจกันของประชาชน ในหมู่บ้าน  รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เห็นคุณค่า การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ส่งผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวไทยพวน ให้กับบุตรหลาน เช่นการเผาข้าวหลาม การสู่ขวัญพระแม่โพสพ ให้ดำรงอยู่ กับบ้านสระกระเบื้อง สืบต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  มีภารกิจด้านการส่งเสริมและสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดี ของท้องถิ่น จึงได้ร่วมสนับสนุน โครงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี กำฟ้า ประจำปี 2562 นำโดย นายสังเวียน   ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ สภาวัฒนธรรมตำบลหนองเต่า รวมถึงผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมกัน จัดกิจกรรม  ณ วัดสระกระเบื้อง

คอมเมนท์