พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเกิดการรวมพลังชาวท้องถิ่น สร้างขวัญ และกำลังใจที่ดีแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คอมเมนท์