การประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยกิจกรรมดังกล่าวสร้างการให้ความรู้  ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในเรื่องการพัฒนาเด็กและการจัดการศึกษาเด็ก  เพื่อจะได้เข้าใจในบทบาทของตนในการช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนมาศูนย์ฯ และเมื่อเข้ามาอยู่ในศูนย์ฯ

คอมเมนท์