โครงการ เด็กน้อยฟันดี

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุขเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากและการดูแลฟันในเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงจัดโครงการ เด็กน้อยฟันดี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณหมอพรนภัส เกษม   เจ้าพนักงานทันตสาธารสุขชำนาญงาน มาให้ความรู้และเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กๆ ในเด็ก อายุ 2 -5 ปี ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ในปีการศึกษา 2562 มีเด็กทั้งหมด 7 คน ผลการตรวจและเคลือบ มีเด็ก ฟันผุ 3 คน ฟันไม่ผุ 4 คน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ขอขอบคุณคุณหมอมาก ๆ และโครงการครั้งต่อไปเป็นโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

คอมเมนท์