โครงการเสริมสร้างครอบครัว  อบอุ่น  แข็งแรง 2562

กิจกรรมต่างๆ สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างครอบครัว  อบอุ่น  แข็งแรง ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ศูนย์สงครามพิเศษ

โดยหลักการและเหตุผลจากความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันแรกเริ่ม ที่มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นสถาบันพื้นฐาน ที่มีบทบาทสัมพันธ์ อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนในสังคม เป็นสถาบันแรกที่ทำหน้าที่ทางสังคมในการถ่ายทอดค่านิยมปลูกฝังความเชื่อสร้างเสริมทัศนคติ กำหนดบุคลิกภาพ วิธีประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งการสร้างบรรทัดฐานทางสังคม ให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ  ครอบครัวยังเป็นแหล่งให้ความช่วยเหลือดูแลเยียวยาบำบัดฟื้นฟู  ในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหา  วิกฤติที่มากระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต  ของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่าครอบครัวเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญในการพัฒนาคนและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ในเรื่องความเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งที่มีระบบเครือญาติ และสายใยผูกพันมาช้านาน อย่างไรก็ตาม บทบาทของสถาบันครอบครัว เริ่มมีแนวโน้มอ่อนแอลง ไม่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมทำให้เกิดปัญหาสังคมในรูปแบบต่างๆ เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ ตามลำพัง หรือต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานเพราะพ่อแม่ต้องออกไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ปัจจุบันปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมเมืองประกอบกับวัยรุ่น เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโต  มีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์  ทำให้วัยรุ่นประสบปัญหามากมาย ทั้งนี้ปัญหาที่สำคัญของวัยรุ่นในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหา ยาเสพติด  ปัญหาที่เกิดจากการขาดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย  และปัญหาความรุนแรง  ซึ่งมีสาเหตุสำคัญ  จากปัญหาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญ  และความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำ“โครงการเสริมสร้างครอบครัว อบอุ่น แข็งแรง” ให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม  เพื่อให้ครอบครัวมีความเข้าใจ ในพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น ทั้งในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ซึ่งเป็นไปตามช่วงวัย จะช่วยทำให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่  ที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารที่ผู้ปกครอง จำเป็นต้องใช้เมื่อลูกเข้าวัยรุ่น ทั้งนี้การเลี้ยงแบบที่ผู้ปกครองคอยให้ความช่วยเหลือมากไป ทำให้วัยรุ่นรำคาญ  หรือถ้าเลี้ยงแบบเข้มงวดก็เท่ากับกันวัยรุ่นให้ห่างออกไป  ส่งเสริมพัฒนาการของวัยรุ่นในแนวกว้างๆ ซึ่งจะไปช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ   โดยให้ความสำคัญที่จะพัฒนาวัยรุ่นในด้านอื่น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ   เป้าหมายของการฝึกฝนที่ส่งเสริมวัยรุ่นเพื่อให้เกิด พัฒนาการที่ดีในทุกด้าน  ตามความสามารถของบุตรหลาน  เพื่อสร้างสายใยรัก ที่ดีในครอบครัว สร้างทักษะในการสื่อสารกับบุตรหลานช่วงวัยรุ่น ลดช่องว่างระหว่างวัย ส่งเสริมความรักความอบอุ่น ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต และพฤติกรรมในอนาคต ของเด็กและเยาวชน

คอมเมนท์