ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

กิจกรรมต่างๆ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี

คอมเมนท์