โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี ๒๕๕๙

กิจกรรมต่างๆ

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสดงอาทิตย์ ปี 2559 เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการและขอรับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

คอมเมนท์