โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ด้านการบริหารงาน  คุณธรรม และจริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก บุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ด้านการบริหารงาน  คุณธรรม และจริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก บุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ระหว่างวันที่  23 และ 25 – 27 กรกฎาคม 2562    มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน โดยมีการจัดอบรม

1. วันที่ 23  กรกฎาคม  2562 เรื่องการบริหารจัดการที่ดี  และ การเรียนรู้อย่างเศรษฐกิจพอเพียง  และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ณ  ห้องประชุมช่วงมาลี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

2. วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณบุรี ด้านบริหารการท่องเที่ยวที่ดี

3. วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง ด้านการบริหารจัดการที่ดี

4. วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมชมโครงการตามพระราชดำริชั่งหัวมัน อำเภอชะอำ เพชรบุรี

5. วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองชะอำ ด้านบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง

6. วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมชมโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ เพชรบุรี

        โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงแนวทางนโยบายการบริหารจัดการคัดแยกขยะและการ                         บริหารบ้านเมืองที่ดี

– เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการและเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการ

– เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับการปลูกฝังการสร้างจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม นการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

–  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการบริหารงานในระดับท้องถิ่น

คอมเมนท์