โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในตำบลหนองเต่า วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ที่ทำการ อบต.หนองเต่า   การทำนำ้พริกเผาและทำลูกประคบ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน

คอมเมนท์