โครงการ Big Cleaning Day

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อบต.หนองเต่า ร่วมกับ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง และผู้นำชุมชน จัดทำโครงการ Big Cleaning Day   ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง วัด สถานที่สาธารณะ ในพื้นที่ ม.๑-ม.๘ ตำบลหนองเต่า

 

  

  

  

 

 

คอมเมนท์