พิธีมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง

กิจกรรมต่างๆ

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้งให้กับเกษตรกรตำบลหนองเต่า ตำบลพุคาและตำบลหนองทรายขาว ณ วัดโคกสุข ม.2 ตำบลหนองเต่า มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและประชาชนให้การต้อนรับ

 

  

   

  

  

คอมเมนท์