โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงแผนชุมชนสู่แผนสาม ปี2559

กิจกรรมต่างๆ

 

เมื่อวันที่24มีนาคม2559 อบต.หนองเต่าจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงแผนชุมชนสู่แผนสาม ปี2559  ณ ห้องประชุมช่วงมาลี อบต.หนองเต่า โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน และประชาชน

 

คอมเมนท์