โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครู ผู้ดูแลเด็กและ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปี 2563

กิจกรรมต่างๆ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครู ผู้ดูแลเด็กและ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปี 2563  มีผู้เข้าร่วมโครงการคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนด้านสาธารณสุข และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40  คน  กิจกรรมดังนี้

 – วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  จัดฝึกอบรมให้ความรู้  ณ  ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า   วิทยากรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทาสีอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.หนองเต่า
 – วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563  เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนปัณณวิขญ์  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และดูงานเสริมสร้าง ศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน ของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บุคลากรด้านการศึกษา  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ต่อไป
คอมเมนท์