โครงการสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมต่างๆ

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563  อบต.หนองเต่า  จัดอบรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ที่ทำการ อบต.หนองเต่า โดยวิทยากร จากสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี และ   ผู้จัดการเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี นายเชาว์วัช หนูทอง ให้ความรู้นหัวข้อ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  และเดินทางดูงานนอกพื้นที่ วันอังคารที่ 15 กันยายน  2563 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นายสังเวียน ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  เดินทางเข้าร่วม 50 คน

คอมเมนท์