การประชุมคณะกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ครั้งที่2/2559

กิจกรรมต่างๆ งานสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ได้จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี เพื่อให้ความเห็นชอบรายงานรับ-จ่าย เงินคงเหลือประจำไตรมาส 2/2559 (ม.ค.59-มี.ค.59) และรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่าย

 

  

  

คอมเมนท์