กิจกรรมอบรม “โครงการเด็กไทยยุคใหม่ จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

กิจกรรมต่างๆ สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า

สภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรม อบรม”โครงการเด็กไทยยุคใหม่  จิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ”  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เด็กและเยาวชนในตำบลหนองเต่า จำนวน 67 คน ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร ชุด ชป.กร. จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เด็กได้เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์  สร้างจิตสำนึก  และปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ  พร้อมช่วยเหลือสังคม 

 

คอมเมนท์