โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารสวนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสังเวียน   ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร จัดโครงการอบรมสัมมนา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมจริยธรรม  แก่คณะผู้บริหาร สมาขิกสภา อบต.หนองเต่า บุคลากร  ผู้นำท้องที่  อสม. อปพร. ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยในวันที่ 21 กันยายน 2563 ฝึกอบรมหัวข้อหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ  และ บทบาทหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่ ด้วยการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

วันที่ 22-24 ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน  จังหวัดระยอง  และจันทบุรี
   1. กลุ่มผลิตไม้หอมกฤษณา  สวนหอมมีสุข  และ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง
   2. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
   3. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  หมู่บ้านจำรุง  ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
   4. เทศบาลตำบลบ้านเพ  อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คน ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปลูกจิตสำนึกและความรับผิดชอบ ต่อท้องถิ่น  ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน  ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางในการร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมแก้ไข ด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คอมเมนท์