วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563

กิจกรรมต่างๆ

นายสังเวียน  ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี  เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยทรงเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างต่อเนื่องยาวนาน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและย้อนรำลึกถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตร ที่ได้ทรงเรียนรู้ทั้งจากบุคคลที่ทรงใกล้ชิด สังคมที่ทรงดำรงพระชนม์ชีพ รวมทั้งอิทธิพลจากนักคิด นักปรัชญา และตำราวิชาการต่างๆ ที่มีส่วนหล่อหลอมจนกลายเป็นทักษะชีวิต ทักษะทางอารมณ์และสังคม มาตลอดพระชนม์ชีพ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี, เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี, เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่มีต่อพสกนิกรประเทศชาติ นานาอารยประเทศ และ สืบสานงานพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์