โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จัดทำโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย โดยจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร    สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร  พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ในโอกาสนี้มีผู้รับการอบรมทั้งสิ้น 129 คน  การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ให้มีความรู้ในเรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารที่ดี เพื่อพัฒนาร้านอาหารให้ถูกสุขลักษณะที่ดี สะอาด และอาหารปลอดภัยและเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย

คอมเมนท์