การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559

กิจกรรมต่างๆ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ดังนั้นอบต.จึงประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์