โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวันผู้สูงอายุแห่งชาติและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

กิจกรรมต่างๆ

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ และออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้สูงอายุ ในการดูแลสุขภาพของตนเองและการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน และสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุ สร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจ  และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ วัดโคกสุข หมู่ที่  ๒ ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 

 

  

  

คอมเมนท์