โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองเต่าต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2559

กิจกรรมต่างๆ

 

เมื่อวันที่  2-3 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงกำหนดจัดกิจกรรรมโครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองเต่าต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในตำบลหนองเต่าได้ออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีภายในชุมชน หมู่บ้านในตำบลหนองเต่าและห่างไกลยาเสพติดขึ้นสนับสนุนส่งเสริมให้นักกีฬาได้มีเวที ให้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ให้เยาวชนและประชาชนที่รักการเล่นกีฬาและมีทักษะความสามารถในกีฬามีขวัญและกำลังใจส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ให้ผู้ที่สนใจกีฬาได้มาพบปะพูดคุยและร่วมกันพัฒนากีฬาในตำบลหนองเต่าให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นประชาชนทั่วไป แข่งขันเปตอง  รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย รุ่นประชาชนทั่วไป หญิงสนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า 
 

   

 

คอมเมนท์