กล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

กิจกรรมต่างๆ

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563  คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมช่วงมาลีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) โดยมีข้อความดังนี้

“ข้าพเจ้า …………………………………………………………….  ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า  จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   ไม่กระทำการทุจริต    จะยึดมั่นในความยุติธรรม  ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ”

คอมเมนท์