กิจกรรมทำความสะอาดถนน คสล. ทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

กิจกรรมต่างๆ

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดถนน คสล. ทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดและกำจัดขยะมูลฝอย ตัดกิ่งไม้ตัดหญ้าข้างถนน  เศษใบไม้ เศษฝุ่นหิน ขยะมูลฝอย

คอมเมนท์