โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 อบต.หนองเต่า ร่วมกับ อบต.พุคา อบต.โคกกะเทียม อบต.บางลี่ จัดทำโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข กิจกรรมกำจัดวัชพืชคลองชลประทาน 17 ขวา

 

  

  

  

  

คอมเมนท์