กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด โคกสุข โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้ความรู้การใช้ชีวิตประจำวัน ตามแนวทาง D-M-H-T-T-A ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงการปฏิบัติตัวก่อน-หลังฉีดวุคซีน กับประชาชน 8 หมู่บ้าน ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564

คอมเมนท์