ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก ใช้อาคารเดิมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดการศึกษาให้กับเด็ก อายุ 2-5 ปี

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านโคกสุข ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ใช้สถานที่ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นอาคารเดิมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  จัดการศึกษาให้กับเด็ก อายุ 2-5 ปี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์-ส้งคม  จิตใจ และ สติปัญญา ให้กับเด็ก  เอกลักษณ์  ผลการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนให้เป็นเอกลักษณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุขคือมารยาทงาม

 

  

คอมเมนท์