การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมออกหน่วยรับการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนอกสถานที่สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งตำบลหนองเต่า ตำบลพุคา และตำบลหนองทรายขาว ในวันที่ 27 มกราคม 2565  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร รวมถึงลดการรวมกลุ่มซึ่งเป็นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 มีผู้มารับบริการ จำนวน 34 ราย

คอมเมนท์